Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou UNIQUE SOLUTIONS s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.predatorvk.sk (ďalej len "obchod").

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 300,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

III. Dodacie podmienky, termíny

 

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2-3, resp. 3-5 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci vopred informovaný prevádzkovateľom. Doba pre dodanie tovaru záleží na skutočnosti, či máme daný tovar na sklade, resp. ako rýchlo ju vieme zaobstarať od dodávateľa tovaru. Skladová zásoba je aktualizovaná raz denne.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

6. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

 

IV. Kúpna cena, poštovné a balné

 

1. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku, u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

2. Doručenie sa realizuje formou kuriérskej spoločnosti. V cene nie je započítané poštovné a dobierečné. Poštovné, balné a dobierečné sa neúčtuje, ak je cena objednávky vyššia ako  100,- Euro a brutto váha objednávky je menej ako 25 kg.

3. Tovar sa expeduje na územie SR.

4. V prípade že si zákazník zvolí možnosť prevzatia tovaru osobne, poštovné a balné mu nebude započítané.

 

V. Vrátenie alebo výmena tovaru

 

1. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale a to do do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

2. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

3. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

4. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné.

 

 

VI. Záruka, reklamácie, doklady

 

1. Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom na každom výrobku. Záruku poskytujeme do doby spotreby, uvedenej na obale tovaru.

2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“

 

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Prípadné ďalšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese  usol.predator@gmail.com alebo na telefónnych číslach uverejnených v časti "Kontaktujte nás" na tejto stránke.